این اتاق دارای یک تخت دو نفره است. لازم به توضیح است که سرویس اضافه برای اتاق دو نفره موجود نمی باشد.

3
4
5
6